Preloader

Ładowanie

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki jak i zasady korzystania z serwisu pracawfarmacji.pl, który jest dostępny pod adresem internetowym www.pracawfarmacji.pl (dalej zwany jako „Serwis”).
 2. Kontakt z Serwisem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@pracawfarmacji.pl
 3. Usługą Serwisu jest umożliwienie Pracodawcom z branży farmaceutycznej, poszukujących pracowników, umieszczania ofert pracy oraz reklamy swojej firmy w Serwisie, a Kandydatom – przeglądania ofert i reklam wystawionych przez Pracodawców, z możliwością składania aplikacji o pracę.
 4. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), dalej zwany jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagana jest akceptacja w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – Regulamin serwisu www.pracawfarmacji.pl
 2. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.pracawfarmacji.pl, służąca Administratorowi do świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na umieszczaniu przez Pracodawców ofert pracy oraz reklamy w Serwisie, a Kandydatom – przeglądania ofert i reklam wystawionych przez Pracodawców, z możliwością składania aplikacji o pracę.
 3. Administrator – osoba odpowiedzialna za portal oraz ochronę danych osobowych. Administratorem portalu www.pracawfarmacji.pl jest Krzysztof Różyński.
 4. Użytkownik – zarówno Pracodawca jak i Kandydat korzystający z usług Serwisu.
 5. Kandydat – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celu przeglądania ogłoszeń lub reklam umieszczanych przez Pracodawców, oraz mająca możliwość składania aplikacji o pracę oraz pozostawienia swojego CV w bazie CV w Serwisie.
 6. Pracodawca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego prowadzący działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej lub związanej z branżą farmaceutyczną, który za pomocą utworzonego Konta w Serwisie korzysta z Serwisu w celu zamieszczenia ogłoszenia o pracę, uzyskania dostępu do bazy CV lub zamieszczenia reklamy w Serwisie.
 7. Konto – panel tworzony w Serwisie przez Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu i jego usług.
 8. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Aby móc prawidłowo korzystać z Serwisu, niezbędne jest:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci internetowej.
  2. dostęp do połączenia z siecią internetową.
  3. posiadanie na urządzeniu przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia Serwisu jak i dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci internetowej przez sieciową usługę internetową, oraz akceptującej pliki typu cookies zamieszczone w Serwisie.
  4. posiadanie aktywnego konta e-mail (poczty internetowej).
 2. Administrator wykorzystuje ochronę treści cyfrowych jak i transferu elektronicznego przez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, co uniemożliwia dostęp osobom trzecim do danych, poprzez stosowanie haseł dostępu oraz zastosowanie programów antywirusowych lub blokujących niechciane oprogramowanie.
 3. W Serwisie zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z plików lub programów automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (bądź innych kodów, plików lub narzędzi takich jak wirusy, robaki czy boty).
 4. Administrator informuje, że pomimo wszelkich starań i działań ochronnych oraz stosowania zabezpieczeń, o których mowa powyżej, korzystanie z sieci internetowej oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem dostania się do systemu teleinformatycznego oraz do urządzenia Użytkowników, szkodliwego oprogramowania lub może doprowadzić do uzyskania dostępu do danych znajdujących się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. Administrator zachęca do zastosowania na urządzeniach dodatkowego oprogramowania zabezpieczającego.

4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub łamiących jego regulamin.
 1. Zabronione jest:
  1. przesyłanie informacji fałszywych, takich jak ukończone szkoły, wykształcenie, długość stażu pracy itd.
  2. korzystanie przez Użytkowników lub osoby odwiedzające Serwis z jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania, które umożliwiłoby włamanie, wstrzymanie działania Serwisu lub jego uszkodzenie, lub podjęcia jakichkolwiek innych działań, mogących wpłynąć na jego prawidłowe funkcjonowanie.
  3. umieszczanie w Serwisie materiałów mogących wpłynąć na sprawność jej prawidłowego działania, np. spamu, wirusów czy też oprogramowania mogącego modyfikować, kasować lub umieszczać niepożądane informacje w Serwisie;
  4. ujawnianie przez Użytkownika osobom trzecim danych, które umożliwiają zalogowanie się na Konto Użytkownika;
  5. umieszczanie w Serwisie treści wulgarnych, treści nawołujących do przemocy lub treści mających na celu publiczne obrażenie osób fizycznych lub przedsiębiorstw, oraz zabrania się zamieszczania w Serwisie innych materiałów o charakterze bezprawnym;
  6. wysyłanie bez uprzedniej zgody Administratora, niezamówionej informacji handlowej (w tym niezamówionej informacji handlowej w przedmiocie działalności agencji pracy, pośrednictwa pracy lub działalności konkurencyjnej), do Użytkowników zamieszczających Oferty w ramach usług Serwisu.
 2. W przypadku naruszeń, o których mowa powyżej, Administrator ma prawo do usunięcia z Serwisu wszelkich niepożądanych materiałów oraz prawo do zablokowania Użytkownikowi dalszego dostępu do Serwisu. Osoba odpowiedzialna za powstałe naruszenie zostanie sądownie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Administratora.

§ 5. Korzystanie z Serwisu przez Pracodawcę

 1. Aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu, musi zostać przez niego utworzone Konto.
 2. Aby utworzyć Konto w Serwisie Pracodawca musi wykonać niezbędne czynności:
  1. wejść na stronę Serwisu (www.pracawfarmacji.pl);
  2. dodać w formularzu rejestracyjnym niezbędne dane:
   1. adres e-mail;
   2. imię;
   3. hasło;
  3. potwierdzić przyciskiem radiowym oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności Serwisu i akceptacji ich postanowień;
  4. Zaznaczyć, czy chce założyć konto jako Pracodawca;
  5. kliknąć przycisk „Załóż konto”;
 3. Kliknięcie w przycisk „Załóż konto” wiążę się z jednoczesnym zawarciem umowy o świadczenie usług (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez Użytkownika.
 4. Pracodawca poprzez założenie konta i wykupienie odpowiedniego pakietu może skorzystać z funkcji Serwisu takich jak:
  1. Tworzenie i dodawanie (publikację) ofert pracy;
  2. otrzymywania i przeglądania wszystkich przesłanych pod ofertę pracy aplikacji od osób zainteresowanych daną pracą;
  3. Podgląd dodanych ogłoszeń
  4. dostęp do bazy CV
 5. Publikacja ofert pracy możliwa jest w zamian za wartość pieniężną określoną w danym czasie w Serwisie lub jeśli Pracodawca skorzysta z pakietu bezpłatnego.
 6. Pracodawca może nabyć ogłoszenie za pośrednictwem Serwisu używając automatycznego systemu płatności albo kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.
 7. Pojedyncze, dodane ogłoszenie o pracę może zawierać informację dotyczące tylko jednego, konkretnego stanowiska pracy w danej lokalizacji. Administrator ma prawo do usuwania ofert niespełniających powyższego wymogu.
 8. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny usunąć swoje Konto poprzez panel Użytkownika. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Administrator ma również prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostanie przez niego złamany Regulamin Serwisu lub gdy Użytkownik będzie korzystać z Serwisu w sposób łamiący przepisy prawa, które powszechnie obowiązuje.
 10. W momencie usunięcia Konta przez Administratora następuje równoczesne wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Naruszenie regulaminu skutkujące usunięciem Konta wiąże się jednocześnie z usunięciem z Serwisu wszystkich ogłoszeń jakie umieścił w Serwisie Pracodawca. Środki pieniężne, jakie zostały przeznaczone na zamieszczenie ogłoszeń Pracodawcy nie podlegają zwrotowi.

§ 6. Korzystanie z Serwisu przez Kandydata

 1. Kandydat ma możliwość przeglądania ogłoszeń pracy w Serwisie oraz składania na nie aplikacji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Aby utworzyć Konto w Serwisie Kandydat musi wykonać niezbędne czynności:
  1. wejść na stronę Serwisu (www.pracawfarmacji.pl);
  2. dodać w formularzu rejestracyjnym niezbędne dane:
   1. adres e-mail;
   2. imię;
   3. hasło;
  3. potwierdzić przyciskiem radiowym oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Serwisu oraz Polityką prywatności Serwisu i akceptacji ich postanowień;
  4. Zaznaczyć, czy chce założyć konto jako Pracownik;
  5. kliknąć przycisk „Załóż konto”;
 3. Kliknięcie w przycisk „Załóż konto” wiążę się z jednoczesnym zawarciem umowy o świadczenie usług (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez Użytkownika.
 4. Kandydat ma również możliwość dołączenia do formularza aplikacyjnego (lub do bazy CV) swoje CV w formie elektronicznej.
 5. Wysłanie przez Kandydata swojego CV za pomocą Serwisu jest jednoznaczne z udzieleniem pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV zarówno przez Administratora jak i Pracodawcę, któremu CV zostało przesłane, zgodnie z klauzulą informacyjną, która brzmi następująco:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Serwisu.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Serwisie jest Administrator dostępny pod adresem e-mail: kontakt@pracawfarmacji.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Pracodawcy, którym CV zostanie nadesłane oraz Administrator Serwisu kiedy zajdzie taka konieczność.
  5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rekrutacji. Pracodawcy zastrzegają sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez określony przez nich czas.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Pracodawców lub Serwis.
  10. W przypadku dodania swojego CV do ogólnej bazy CV, dane osobowe mogą być przetwarzane przez pracodawców, do których CV trafi drogą dopasowania do ich oferty pracy.

§ 7. Reklamacje

 1. W przypadku nieprawidłowego działania Serwisu lub nieodpowiedniego świadczenia usługi przez Administratora (w sposób niezgodny z Regulaminem), Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja musi zostać wysłana mailowo na adres kontakt@pracawfarmacji.pl
 3. Jeżeli reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie zanim przejdzie do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja musi zawierać:
  1. imię Użytkownika;
  2. nazwisko Użytkownika;
  3. adres e-mail;
  4. opis nieprawidłowości świadczonej usługi;

 5. Administrator ma maksymalnie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji (zawierającej wszystkie niezbędne dane) i obowiązek odpowiedzi Użytkownikowi na reklamację drogą mailową na podany adres mailowy.

§ 8. Własność intelektualna

 1. Serwis i wszystkie jego elementy są własnością Administratora. Nazwa Serwisu, domena, logo, cała szata graficzna, zasady działania Serwisu, kod strony, interfejs, a także oprogramowanie, na którym Serwis jest oparty, oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. – Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) jak i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym także przepisów prawa Unii Europejskiej. Administrator ma prawo do dodawania, edytowania, wprowadzania zmian i usuwania wszelkich treści i materiałów zamieszczanych w Serwisie.
 2. Korzystanie w jakimkolwiek stopniu z własności intelektualnej Administratora i jej zasobów bez wyraźnego zezwolenia Administratora jest zabronione. Złamanie tego punktu regulaminu może być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, w tym do zapłaty odszkodowania za wszelkie szkody bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Administratora.

§ 9. Kary umowne

 1. Wysyłanie bez uprzedniej zgody Administratora, niezamówionej informacji handlowej (w tym niezamówionej informacji handlowej w przedmiocie działalności agencji pracy, pośrednictwa pracy lub działalności konkurencyjnej), do Użytkowników zamieszczających Oferty w ramach usług Serwisu jest zabronione. Naruszenie tego punktu regulaminu będzie pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, w tym do zapłaty odszkodowania w postaci kary umownej. Kara umowna wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora określone są w Polityce prywatności. Polityka prywatności Serwisu dostępna jest pod adresem: https://pracawfarmacji.pl/regulamin/ (na końcu podstrony).
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o powierzeniu przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.

§ 11. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie zapewnia powodzenia w działaniach rekrutacyjnych ani nie gwarantuje zainteresowania ofertą Pracodawcy w Serwisie.
 2. Administrator nie zapewnia, że Kandydat aplikujący do oferty pracy będzie spełniać wszystkie wymogi pracodawcy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania fałszywych informacji przekazanych przez osoby trzecie i Użytkowników Serwisu.
 4. Za przejściowy brak funkcjonalności Serwisu lub utrudnioną funkcjonalność Serwisu (w szczególności spowodowaną przez osoby trzecie) Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty Pracodawcy powstałe w wyniku przekazania osobom trzecim danych do logowania się na Konto Pracodawcy.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty jakiegokolwiek podmiotu poniesione na skutek polegania na informacjach podanych w Serwisie przez osoby trzecie lub Użytkowników.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu gdyby było to konieczne (np. z powodu wprowadzonych zmian mających na celu usprawnienie funkcjonalności lub bezpieczeństwa Serwisu, zmiany prawa lub jego interpretacji lub w przypadku zmiany profilu działalności.
 2. W przypadku kiedy Regulamin zostanie zmieniony, Pracodawca ma prawo w terminie 14 dni od informacji o zmianie Regulaminu do wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed wyznaczoną datą, od której obowiązywać będzie nowy Regulamin, zastosowane zostaną przepisy określone w wersji ówczesnej Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2019 r.

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez serwis Praca w Farmacji.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Krzysztof Różyński.

3. Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane osobowe

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Przetwarzanie danych

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Praca w Farmacji. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.